شب بارانی

به نام خدایی که در همین نزدیکی است .

دراین خونه بسته شد...

[ ] [ ] [ ]

[ ]

وقت رفتن...[ ] [ ] [ ]

[ ]